SVERIGES KINESISKA RIKSFÖRBUNDS STADGAR

Association konstitutionen

SVERIGES KINESISKA RIKSFÖRBUNDS STADGAR

Innehåll
Allmänt …
Kapitel 1. Uppgifter …

Kapitel 2. Organisation 
2.1 Organisation
2.2 Årsmöte 
2.3 Styrelsen
2.4 Ordförande 
2.5 Revisor
2.6 Ledamöter 
2.7 Sekreterare
2.8 Kassör
2.9 Extra årsmöte


Kapitel 3. Medlemskap
3.1 Lokalföreningar

3.2 Direktansluten  medlem

3.3 Hedersmedlemskap

3.4 Uppsägning av medlemskap

Kapitel 4. Förvaltning av tillgångar

4.1 Ekonomikällor och dess användande

4.2 Tillgångar

4.3 Verksamhetsår

Kapitel 5. Emblem och fana 
5.1 Emblem
5.2 Fana
Kapitel 6. Tilläggsbestämmelser
6.1 Namn på Svenska

6.2 Stadgeändring  
6.3 Upplösning
6.4 Övriga

Allmänt
Sveriges Kinesiska Riksförbund (kallad för Ruihua Zonghui) vars medlemmar består av kineser bosatta i Sveriges kineser, utlandskineser, kinesiska studenter och andra kinesiska föreningar i Sverige. Föreningen är religiöst, politiskt obunden och icke vinstdrivande.  
Sveriges Kinesiska Riksförbund har till syfte att försvara medlemmarnas  rättigheter och intressen i Sverige ,att stärka enighet och solidaritet mellan kineser och kinesiska föreningar, att förmedla den traditionella kinesiska kulturen, att främja utbyte och samarbete mellan Sverige och Kina.
Sveriges Kinesiska Riksförbund stadgar är utarbetade i enlighet de riktlinjer som utgör grunden för verksamheten och i enlighet med svensk lag. Den utgör en självständig enhet.

Förbundets verksamhetsområde är i Sverige. Förbundets kansli ligger i Stockholm.


Kapitel 1. Uppgifter
1.1 Att försvara medlemmarnas rättigheter och intressen i Sverige, att stödja och samordna medlemsföreningarnas arbete. 
1.2 Att främja utbyteskontakt mellan kineser och lokala föreningar, samt att stärka sammanhållningen bland kineser.
1.3 Att hjälpa och stödja svenska kineser att anpassa sig och integrera sig i det svenska samhället.
1. 4 Att stärka kommunikationen med det mångkulturella Sverige och att främja alla kulturer.
1.5 Att öka den svenska allmänhetens förståelse för kinesisk historia och kultur, samt att främja ett flertal olika icke-statliga utbyten och samarbeten.
1. 6 Att öka stödet för kinesiska skolor och att stärka barnens kinesiska kultur och språkutbildning.

Kapitel 2. Organisatoriskt system
2.1 Organisation
Sveriges Kinesiska Riksförbundet består av följande indelningar:

Styrelseledamöter, ordförande, permanent styrelse, sekretariat, revisionskommitté, valkommitté och särskilda ledamöter.


2.2 Styrelseledamöter


2.2.1 Styrelseledamöter är valda av föreningsmedlemmarna och är det högsta beslutande organet som håller årsmöte . Alla resolutioner kommer att betraktas som giltiga vid två tredje delars majoritet av ledamöterna.

2.2.2 Ledamöternas årsmöte leds av den permanenta styrelsen som före två månader innan utgången av mandatperioden ska utföra det årliga valet av styrelseledamöter.

2.2.3. Senast två månader före årsmöte ska alla motioner vara inlämnade till sekretariatet som tar kontakt med ledamöter. Sekretariatet skickar ut inbjudan till årsmötet inom angiven tid. Två veckor innan årsmöte ska sekretariatet skicka ut alla relevanta dokument och material, inklusive frågan på dagordningen för mötet, styrelsens arbetsrapport, revisionsrapporter och kommitténs förslag till nya ledamöter.


2.2.4 Årsmötes uppgifter omfattar:
(1) Deklaration för effektiviteten i det årliga mötet;
(2) Godkännande av dagordningen för årsmötet;
(3) Val av Riksförbundets ordförande, viceordförande, permanent styrelse, revisionskommitté, val av ledamöter;
(4) val av olika avdelningars ansvarige;
(5) verksamhetberättelse från den permanenta styrelsens ordförande;

närvarande. Annars är det den permanenta styrelsen som verkställer vanliga ärenden;

(6)Granskning och godkännande av årliga finansiella rapporter, budget, räkenskapsrapporter och årliga revisionsrapporter;


(7) granskning och godkännande av Riksförbundets utvecklingsplaner och rapport av genomförandet av planen;


(8) Granskning och godkännande av förslag från ledamöter;


(9)Ändring eller upphävande av det olämpliga beslut som fattats av den permanenta styrelsen;


(10) Val och godkännande av hedersmedlemmar;


(11)Ändring av Riksförbundets stadga;


(12) Godkännande eller undanröjning av avdelningars ansvarige;


(13) Godkännande av tillfälliga motioner;

(14) Övriga.

2.2.5 Mötets ledamöter har för uppgift att under normala förhållanden och med enkel majoritet av ärvarande rösta fatta beslut;


2.2.6 Mötets ledamöter som vill avgå ska skicka in en skriftlig uppsägning av medlemskapet

2.3 styrelsen
2.3.1 Den är Riksförbundets högsta organ som är vald av årsmötet som utser styrelsens ordförande. viceordförande och styrelsens sjutton ledamöter;

2.3.2 Den permanenta styrelsen ledar styrelsemöte och om ordföranden är frånvarande av någon anledning, ska viceordförande ställföreträda ansvar. Alla beslut fattas av tvåtredje delar av närvarande ledamöter anses giltiga;


2.3.3 Minst en gång varje kvartal äger rum styrelsemöte, då utses en protokollsantecknare. Styrelsen under normala förhållanden och på enkel majoritet av närvarande har rätt att fatta beslut. Om röstar är lika stor på båda sidor, då styrelsens ordförande har sista beslutsrätt. Protokollet ska lämnas till sekretariatet;


2.3.4 Styrelsens uppgifter ingår:


(1) Utnämning av sekreterare och ekonomigrupp


(2) Granskning och godkännande av Riksförbundets utvecklingsplaner, program och andra aktiviteter

(3) Granskning och godkännande den årliga budgetprocessen och genomförandet av den nödvändiga justeringen av program;


(4) Ledning och övervakning av sekretariatet samt främja kommitténs arbete;

(5) Att ordna specifika frågor för undersökningskommittén och att fatta lämpliga beslut i enlighet med kommissionens rapport om den anser det nödvändigt;


(6) att delegera andra uppgifter åt ledamöter;

2.3.5 Att sammankalla ett extra möte (som kräver mer än hälften av ledamöterna på förslaget);


2.3.6 Att utöva sina funktioner till nästa årsstämma då en ny styrelse ska bildas. Ledamöter i styrelsen får inte ingå i revisionsarbete eller valkommitté.

2.4 Riksförbundets ordförande


2.4.1 Sveriges Kinesiska Riksförbundets ordförande och Viceordförande är officiellt valda av årsmötets ledamöter och deras mandat kan förlängas.

2.4.2 Ordförande är representant för Riksförbundet som är vald av årsmöte  eller av särskild styrelse för att tillkännage stadgar, att utse styrelses ordförande och generalsekreterare, general revisor och att godkänna hedersmedlemmar;


2.4.3 De nyvalda ordförande och, Viceordförande ska utövar arbetsuppgifter till nästa valet;

2.5 Revisionskommitté


2.5.1 Revisionskommittén ansvarar för intern och extern revision, samt övervakning, kontroll, etc., men också om att övervaka arbetet i sekretariatet. Revisionskommitté är utsedd av årsmötes ledamöter med en ordförande och fyra ledamöter;

2.5.2 Revisionskommittén får bjuda in lämpliga tjänstemän att delta i mötet för medlemmar och personal, tystnadsplikt gäller för samtliga och det är inte tillåtet att lämna ut information;


2.5.3 Revisionskommittén ansvarar för den årsmöte, de förslag och den årliga revisionsrapporten bör anses vara representativ för revisionsmötet. Relevanta planer, dokument, program, resolutioner och minuter (register) bör hållas av sekretariatet. Dessa förvaras under sex år (under förutsättning av kontroll);


2.6 Valkommitté
Valkommittén ansvarar för att rekommendera lämpliga kandidater för att bli godkända av den permanenta styrelsen. Den består av en ordförande och fyra ledamöter

2.7 Sekretariat

2.7.1 Sekretariatet är utsedd av styrelsen. Alla medlemmar i riksförbundets kan väljas som medlemmar i sekretariatet;

2.7.2 Sekretariats uppgifter är i huvudsak att ansvara för utformning och utgivning av dokument och filer, att bevara och förvalta den verksamhet som bedrivs av riksförbundet. Sekretariat består av generalsekreteraren, vicesekreteraren och ett antal ledamöter;

2.7.3 Sekretariatets personal kan i mån av den årliga budgeten anställas av den permanenta styrelsen.

2.8 Ekonomi

2.8.1    Ekonomi har hand om planering av budget och övriga ekonomiuppgifter.

2.8.2    Årsredovisning görs efter kalenderåret

2.9 Extra årsmöte

2.9.1 Extra årsmöte kallas om förbundets styrelsen så beslutar.

Årsmötet kallas om mer än 1/3 av ledamöterna i föregående årsmötet kräver det av styrelsen.

Extra årsmöte tar upp endast de frågor vilka föranlett extraårsmötet.

Extra årsmötet fungerar enligt samma principer som vid ett ordinarie årsmöte.

Beslutet om extra årsmöte bör meddelas medlemsföreningar en månad innan det extra årsmötet ska hållas. Medlemsföreningar kan delta i det extra årsmötet med samma ombud som hade deltagit i det ordinarie årsmötet men kan också utse nya ombudsmän.

 

Kapitel 3. Medlemmar
Sverige Kinesiska Förbundets medlemmars består av två kategorier: förenings medlemmar och enskilda medlemmar.

3.1 Förenings medlemmar


3.1.1 Behörighet
Alla kinesiska föreningar eller grupper som i enlighet med lagstiftningen är registrerade i Sverige, följer stadgar, är behöriga att ansöka om tillträde till Sveriges Kinesiska Riksförbundet.


3.1.2 Hur ansökningen går till.
Ansökningen ska omfatta följande handlingar:
(1) En skriftlig ansökan om medlemskap;
(2) Två kopior av registreringsbevis utfärdade av myndigheter;

(3) Samtliga relevanta stadgar och en förteckning över medlemmarna.

Styrelsen måste kontrollera om den nya medlemmen kan godkännas.

3.1.3 Medlems rättigheter och skyldigheter
(1) Medlemsföreningar är fria i sin egen verksamhet att organisera olika aktiviteter.

(2) Varje medlem har rösträtt och kan rösta på andra medlemmar.

(3) Varje medlem kan använda riksförbundets egna resurser.

(4) Medlemmar har rätt att presentera sina egna synpunkter till styrelsen.

(5) Medlemmarna har rätt att säga upp sitt medlemskap

(6) Varje medlemsförening kan skicka sina medlemmar till Riksförbundets möten och aktiviteter.

(7) Medlemmarna har skyldigheter att utföra Riksförbundets uppgifter

(8) Medlemmarna ska betala medlemsavgift 10 kronor/ person /år senast den 30 april varje år.. Om ingen inbetalning skett sker automatisk uteslutning ur Riksförbundet.

3.2. Direktansluten medlem

(1) Alla medlemmarna kan delta i Riksförbundets aktiviteter

(2) Medlemmarna kan lämna förslag och synpunkter till Riksförbundets styrelse.

(3) Alla medlemmar som har fyllt 18 år har rösträtt.

(4) Medlemmarna har rätt att kräva att Riksförbundet skyddar deras rättigheter.

(5) Alla medlemmar ska följa Riksförbundets stadgar

3.3 Hedersmedlemmar i Riksförbundet.


(1) Hedersmedlemmar

Hedersmedlemmar som har gjort ett särskilt bidrag till Riksförbundet och som blir utsedda av styrelsen och godkända av årsstämman, kan bli permanenta hedersmedlemmar.


(2) Hedersordförande

Medlemmar som har en stor inverkan bland kineser och på det svenska, är valda av styrelsen, och godkända av årsstämman, kan bli permanenta hersordförande;


3.4 Uppsägning av medlemskapet

3.4.1 Ansökan om att avsluta medlemskapet

(1) Enskilda medlemmar kan när som helst ansöka om att avsluta medlemskapet;


(2) Gruppmedlemmar skall lämna in en skriftlig ansökan om upphörande av medlemskap som skall träda i kraft endast efter att årsmötes godkännande.

(3) Efter upphörandet av medlemskapet har medlemmar inte längre några rättighet och har inte rätt till att begära någon egendom.

3.4.2 Uppsägningen av medlemskapet


(1) För medlemmar som kränker Riksförbundets stadgar, och inte fullgör sina skyldigheter gentemot Riksförbundet. Då dessa anses orsaka betydande skada för Riksförbundet görs återbetalning av de inbetalda avgifterna eller andra belopp och deras rättsliga ansvar och skyldigheter gentemot Riksförbundet upphör omedelbart.

(2) Medlemmar som inte betalat årsavgiften får sitt medlemskap blir omedelbart uppsagda.

(3) Alla medlemmar har oavsett anledning för uppsägning av medlemskapet inte rätt att kräva återbetalning av sina inbetalda avgifter eller andra pengar. De har inte längre något juridiskt ansvar eller skyldigheter gentemot Riksförbundet.

Skicka in en skriftlig avskedsansökan till den permanenta styrelsen.

Kapitel 4  Förbundets ekonomi

4.1   Förbundets inkomstkällor kan komma från följande källor:

(1) medlemsavgifter

(2)bidrag från statliga och kommunala myndigheter

(3)gåvor

(4)andra lagliga källor.

Alla avgifter ska användas enligt stadgarnas bestämmelser.

 

4.2  Tillgångar

4.2.1 Riksförbundets tillgångar ska skyddas enligt svensk lag stiftning och ingen annan organisation eller enskild medlem kan dra nytta av tillgångarna.

4.2.2 Vid Riksförbundets upplösande ska tillgångarna tillhöra medlemmarna och fördelas efter överenskommelse.

4.2.3 Årstämma ska ge styrelsen ansvarfrihet för ekonomianvändande,

 

4.3 Verksamhetsår

Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.

 

Kapitel 5. Förbundets emblem och fana

5.1 Förbundets emblem är under konstruktion.

5.2 Fana är under konstruktion

 

Kapitel 6 Övrigt

6.1 Namn

Förbundets namn är “Sveriges Kinesiska Riksförbund (SKR)” på svenska;

6.2 Förbundets ändringar av stadgar

Förändringar i förbundets stadgar kan endast ske vid årsmötet. För stadgeändring krävs 2/3 av de närvarande ombudens röster.

 

6.3 Upplösning av förbundet

Beslut om upplösning av förbundet kan endast tas av årsmötet. För ett sådant beslut krävs 4/5 av rösterna. Årsmötet beslutar om fördelning av Riksförbundets tillgångar. En expert ska utses av årsmötet för administrerandet av tillgångar.

Ändringar gäller f.o.m 2014-08-23